CEU / PDA / CPD Approved Online Courses | Healthy Seminars

CEU / PDA / CPD Approved Online Courses

Image of Dan Kalish, Image ofDuncan Macdonald
Dan Kalish, Duncan Macdonald
12.00 CEU/PDAs
$300.00 USD
Image of Michael Corradino
Michael Corradino
4.00 CEU/PDAs
$99.95 USD
Neuropuncture for Bu Mei, Sleeping Disorders: Module 5
Michael Corradino
3.00 CEU/PDAs
$75.00 USD
Neuropuncture: Advanced Electrical Acupuncture: Module 7
Michael Corradino
4.00 CEU/PDAs
$99.95 USD
Neuropuncture: Psyche/Mental-Emotional Conditions: Module 4
Michael Corradino
4.00 CEU/PDAs
$99.95 USD
Neuropuncture: Scalp and Auricular EA: Module 9
Michael Corradino
4.00 CEU/PDAs
$99.95 USD
Neuropuncture: Theory and Mechanisms
Michael Corradino
4.00 CEU/PDAs
$99.99 USD
Image of Michael Corradino
Michael Corradino
5.00 CEU/PDAs
$125.00 USD